COETIIB

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears

EspañolCatalà
 • Login

dc.12082021

Last update10:01:19

Font Size

Screen

Cpanel

Com publicar un article?

Back FAQ

FAQ

Preguntes Més Freqüents sobre el Col·legi

 1. Què és el Col·legi?
 2. Què m'aporta a mi el col·legi?
 3. Hauré de pagar molt per a tot això?
 4. Com que ja existeix un col·legi. Deixaràn de poder treballar les persones que actualment treballen en informàtica?
 5. Un Col·legi sense atribucions no serveix per a res.
 6. Quin és l'estat legal del col·legi?
 7. Podeu tirar endavant tot això sense el meu ajut?
 8. Què és el CONCITI?

Què es el Col·legi?

El Col·legi és una institució que agrupa als Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears, els representa, els organitza, els protegeix, els ajuda a formar-se i millorar i vetlla per un exercici adequat de la professió.

La seva finalitat és atendre les necessitats dels Enginyers Tècnics en Informàtica, tant en el terreny institucional o jurídic com en el de la millora professional i humana. També pretén prestar un servei a la societat vetllant per la qualitat i professionalitat en l'exercici del nostre treball i promovent el respecte de la deontologia professional.

Què m'aporta a mi el col·legi?

Com a la resta de professions, un grup sempre té més pes que un individu a l'hora de defensar els nostres drets. A més, i parlant de temes pràctics, obtindràs assessorament, accés a les diferents accions formatives que es promoguin, possibilitat de pertanyer a les llistes oficials de pèrits informàtics, rebràs les ofertes de feina que distintes empreses ens envien, etc. Y per descomptat, la possibilitat de formar part del grup de persones que condueixin a bon port la nostra professió, en benefici teu i de la resta de la societat. Això, sense oblidar la credibilitat que aportarà al teu currículum el sol fet d'esser avalat per un col.legi professional.

A més, llegint la següent pregunta, te n'adonaràs que no s'hi perd res col.legiant-se.

Hauré de pagar molt per a tot això?

Monetariament parlant, podràs comprovar que el cost d'estar col.legiat és mínim. Quasi podríem dir que es tracta d'un pagament anual simbòlic, per poder mantenir les despeses com la web del Col.legi. A més, a les assamblees s'informa als col.legiats de l'estat dels comptes de forma detallada, amb la qual cosa podràs saber en tot moment on ha anat a parar la teva petita però important aportació. Per esclarir les coses, res millor que un exemple: l'any 2008 la quota ANUAL vigent fou de 50 euros, i no és una cosa que acostumi a variar a curt termini.

Com que ja existeix el col·legi. Deixaràn de poder treballar les persones que actualment treballen en informàtica?

En absolut. A diferència de col·legis com el de metges o el d'advocats no és imprescindible estar col·legiat per a exercir la professió. El fet d'estar col.legiat, no obstant, pot ser un plus a l'hora d'escollir a un professional per a determinades feines.

Un Col·legi sense atribucions no serveix per a res.

Sí que serveix. De totes les funcions que la llei assigna a un col·legi, solament la primera està relacionada amb les seves atribucions. Per exemple:

 • Adoptar les mesures necessàries per a evitar l'intrusisme professional: Efectivament, l'intrusisme professional és l'exercici per part de no col·legiats de les atribucions reconegudes per llei al col·legi; si no hi ha atribucions, no es pot desenvolupar la primera funció.
 • Exercir quantes funcions els siguin encomenades per l'Administració i col·laborar-hi mitjançant la realització d'estudis, emissió d'informes, elaboració d'estadístiques i altres activitats relacionades amb les seves finalitats que puguin ser-li sol·licitades o acordin formular per pròpia iniciativa.
 • Ostentar la representació que establesquin les lleis pel compliment dels seus fins.
 • Participar en els Consells o Organismes consultius de l'Administració en la matèria de competència de cada una de les professions.
 • Estar representades als Patronats Universitaris.
 • Participar en l'elaboració dels plans d'estudi i informar de les normes d'organització dels Centres docents corresponents a les professions respectives, mantenir-ne contacte permanent i preparar la informació necessària per a facilitar l'accés a la vida professional dels nous professionals.
 • Ostentar en el seu àmbit la representació i defensa de la professió davant l'Administració, Institucions, Tribunals, Entitats i particulars, amb legitimació per a ser part en quants litigis afectin als interessos professionals i exercir el dret de petició, conforme a la Llei.
 • Facilitar als Tribunals, conforme a les lleis, la relació de col·legiats que puguin ser requerits per a intervenir com a pèrits als assumptes judicials, o designar-los per sí mateixos, segons correspongui.
 • Ordenar en l'àmbit de la seva competència l'activitat professional dels col·legiat, vetllant per l'ètica i dignitat professional i pel respecte debut als drets dels particulars i exercir la facultat disciplinària col·legial.
 • Organitzar activitats i serveis comuns d'interès pels col·legiats, de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial, de previsió i altres anàlegs.
 • Procurar l'harmonia i col·laboració entre els col·legiats, impedint la competència deslleial entre ells.
 • Intervenir, en via de conciliació o d'arbitratge, a les qüestions que, per motius professionals, apareguin entre els col·legiats.
 • Resoldre per laude, a instància de les parts interessades, les discrepàncies que puguin sorgir sobre el compliment de les obligacions dimanants dels treballs realitzats pels col·legiats en l'exercici de la professió.
 • Establir barems d'honoraris, amb caire merament orientatiu.
 • Informar dels procediments judicials o administratius en que es discuteixin honoraris professionals.
 • Encarregar-se del cobrament de les percepcions, remuneracions o honoraris professionals quan el col·legiat ho sol·liciti de manera lliura i expressa, en els casos en que el Col·legi tengui creats els serveis adequats i en les condicions que es determinin als Estatuts de cada Col·legi.
 • Visar els treballs professionals dels col·legiats, quan això s'estableixi de manera expressa als Estatuts. El visat no comprenderà dels honoraris ni de les altres condicions contractuals que queden lliures a l'acord entre les parts.
 • Complir i fer complir als col·legiats les Lleis generals i especials, els Estatuts professionals i Reglaments de Règim Intern, així como les normes i decisions adoptades pels Òrgans col·legials en matèria de la seva competència.
 • Quantes altres funcions redundin en benefici dels interessos professionals dels col·legiats.

questes funcions estan atorgades per llei. Com simple associació, la llei no garanteix rés d'això. Perfectament pot sorgir una llei que ens afecti sense que ningú ens informi ni molt manco consulti; com Col·legi, la cosa canvia.

A part de tot això, el cert és que un Col·legi sense atribucions, en pot rebre; un Col·legi que no existeix, no.

I finalment, no deixa de ser important altre qüestió: encara que el Col·legi no impedeixi l'exercici de determinades funcions per part d'altres professionals, serveis per a evitar que se'ns impedeixi, a nosaltres, l'exercici de determinades funcions. Es a dir, pot ser encara més important la “defensa” que l'“atac”. Existint el Col·legi, existix la obligació d'informar al Col·legi de la nova normativa que li afecti; si no existís, podria ser que algun altre col·lectiu promogués una llei que, per exemple exigís determinada titulació (no informàtica) per dur a terme funcions que ens corresponen, deixant als Enginyers Tècnics en Informàtica fora de les nostres atribucions naturals.

Quin és l'estat legal del col·legi?

El 27 de septembre de 2004 s'inscriu la comissió gestora al BOIB Nº 136 publicat el 30-09-2004 pàgina 262

El 18 de novembre de 2004 es va constituir de manera definitiva el Collegi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears.

El 24 de novembre de 2005 es va dur a terme la inscripció del COETIIB al registre de Collegis Oficials de la CAIB. Va sortir publicat al BOIB Núm. 177 - 24 / novembre / 2005. Amb número de registre 20653.

Podeu tirar endavant tot això sense el meu ajut?

El teu ajut és necessari. En primer lloc, s'ha de tenir en compte que tot el que s'ha fet fins ara (millor o pitjor) ha estat fruit de l'esforç de persones amb noms i cognoms; rés ha ocorregut per inèrcia.

En segon lloc, allò que aquestes persones no poden fer per molt que s'hi esforcin és “inventar-se” la representativitat. El número de persones que formen part del col·lectiu –ja sigui l'associació o Col·legi- és FONAMENTAL. Difícilment se'ns prendran seriosament si no formam un Col·legi cohesionat i fort. Queda molta feina a fer, molt treball a repartir entre poques persones. Encara que no es faci més aportació que el fet d'afiliar-se, això ja és molt. Si els professionals no estan disposats a realitzar ni tan sols aquesta aportació “presencial”, és millor que ens oblidem de l'assumpte.

Què és el CONCITI?

És una entitat supracolegial encarregada de vetllar pels interessos dels Enginyers Tècnics en Informàtica a nivell de l'Estat espanyol. En definitiva són els nostres representants davant la societat espanyola i els interlocutors davant el govern espanyol. S'encarreguen de revisar la correcta legalitat dels estatuts dels diferents col · legis autonòmics així com la seva homogeneïtat. Per a més informació anar a la mateixa pàgina.

Agraïm al COIIPA que ens hagi permès adaptar la seva FAQ.

 

Coetiib utiliza cookies con finalidad técnica para ofrecer la mejor experiencia al usuario. Al navegar por Coetiib aceptas el uso de cookies. Mas Información.