COETIIB

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears

EspañolCatalà
 • Login

dc.10282020

Last update09:34:39

Font Size

Screen

Cpanel
Back Documentació General Procés electoral

Procés electoral

 • PDF

Relació d'articles dels estatuts que regulen els processos electorals:ARTICLE 30.- FUNCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN.

Són competències de la Junta de Govern:

n. Designar els membres de la Junta de Govern en funcions una vegada convocades les eleccions a la Junta de Govern.

ARTÍCULO 31.- ARTICLE 31.- DURADA DELS CÀRRECS.

 

 1. La durada dels càrrecs serà de quatre anys. Si algun dels membres de la Junta cessàs per qualsevol causa, la mateixa Junta podrà designar un substitut amb caràcter interí fins que sigui ratificat per l’Assemblea General Ordinària, o en cas contrari, s’haurà de procedir a l’elecció d’aquest nou membre per l’Assemblea General.
 2. Els candidats electes prendran possessió dels seus càrrecs en el termini màxim de 30 dies naturals des de la data de les eleccions.
 3. Si es produís la vacant de més de la meitat de la Junta de Govern, es convocaran eleccions en el termini d’un mes.
 4. Tot membre de la Junta de Govern sotmès a un expedient de responsabilitat disciplinària serà suspès cautelarment del seu càrrec.

 

Secció Tercera: Eleccions a la Junta de Govern.

ARTICLE 41.- DRET DE SUFRAGI ACTIU I PASSIU.

 1. Tindran dret a votar tots els col·legiats que es trobin en el ple ús dels seus drets col·legials.
 2. Per a ésser elegible es requereix estar col·legiat al Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears, trobar-se en ple exercici dels seus drets col·legials i no estar incurs en prohibició o incapacitat legal o estatutària.

 

ARTICLE 42.- PROCEDIMENT ELECTIU.

 1. La convocatòria d’eleccions a la Junta de Govern serà anunciada dins dels cinc dies naturals següents a la seva adopció, mitjançant la seva inserció al tauler d’anuncis de la seu col·legial i la seva notificació personal a tots els col·legiats.
 2. A l’anunci de les eleccions hauran de constar, el calendari electoral, el dia i lloc de la seva celebració, el dia i hora de constitució de les taules electorals i l’horari d’obertura i tancament de les urnes.

 

ARTICLE 43.- CANDIDATURES.

 1. Les candidatures als càrrecs de la Junta de Govern es presentaran en llistes tancades i completes, que seran votades globalment.
 2. Les candidatures hauran de presentar-se per escrit a la seu del Col·legi, dins els quinze dies naturals següents a l’anunci de la convocatòria, i hauran d’incloure els candidats per a cada càrrec.
 3. Dins dels quinze dies hàbils següents a l’expiració del termini per presentar candidatures, la Junta de Govern en funcions comunicarà als representants de les candidatures les causes d’inelegibilitat apreciades respecte d’alguns dels integrants de la llista. El termini per a la correcció és de quaranta-vuit hores. Cas de no cobrir-se totes les places de la Junta de Govern, la candidatura serà desestimada i es tindrà per no presentada.
 4. La Junta de Govern en funcions, dins dels dos dies hàbils següents a l’expiració del termini per reparar les llistes, proclamarà la relació de candidatures admeses.
 5. Al mateix temps que es publica la convocatòria d’eleccions s’exposarà al tauler d’anuncis del Col·legi el Cens Electoral, amb indicació d’un termini de deu dies naturals per formular reclamacions, que seran resoltes per la Junta de Govern en funcions, dins dels cinc dies hàbils següents a l’expiració del termini per formular-les. Es notificarà la resolució a cada col·legiat afectat.
 6. Les eleccions se celebraran en el termini màxim de trenta dies naturals des de la proclamació de candidatures.

 

ARTICLE 44.- PRESENTACIÓ D’UNA ÚNICA CANDIDATURA.

 1. No es requerirà la celebració d’eleccions quan hagi estat Proclamada una única llista de candidats. En aquest supòsit, la Junta de Govern en funcions aixecarà acta, firmada per tots els seus components, on s’expressarà l’esmentada circumstància i la no necessitat de celebrar eleccions, i es trametrà a la Junta de Govern electa.
 2. Després de la notificació de l’Acta a la Junta de Govern electa, s’expediran pel Col·legi els corresponents nomenaments, la presa de possessió dels quals es verificarà el dia que a tal finalitat assenyali la Junta de Govern en funcions dins del termini establert en els Estatuts.
 3. La composició de la Junta de Govern que resulti de les eleccions, serà comunicada, en un termini màxim d’un mes a l’òrgan competent de l’Administració de les Illes Balears en matèria de Col·legis Professionals i a la Conselleria corresponent per raó de la professió.

 

ARTICLE 45.- EL VOT PER CORREU.

 1. Els col·legiats que vulguin exercir el vot per correu hauran de sol·licitar-ho personalment, bé en compareixença personal a la seu del Col·legi o per escrit dirigit a la Junta de Govern en funcions. En ambdós casos el col·legiat haurà d’acreditar la seva identitat mitjançant exhibició del D.N.I. o, si la sol·licitud es formula per escrit s’acompanyarà una fotocòpia.
 2. El Secretari de la Junta de Govern en funcions certificarà la petició de vot i prendrà nota en el Cens perquè el dia de les eleccions no es realitzi el vot personalment.
 3. Després de l’anotació en el Cens, el Secretari de la Junta de Govern en funcions remetrà per correu postal certificat amb justificant de recepció, al domicili que consti als arxius del Col·legi una papereta de cada candidatura, i un sobre en l’exterior del qual figurarà la següent inscripció:"Conté paperetes per a l’elecció de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears Nom i cognomsAdreça Nº col·legiat Firma"
 4. La papereta haurà d’introduir-se doblegada en un sobre blanc que es tancarà i s’introduirà en el sobre especial, l’especificat en el punt 3, que es remetrà per correu postal certificat, acompanyat de la fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
 5. La Junta de Govern en funcions es reunirà en una o diverses ocasions per a l’obertura dels sobres exteriors, procedint en primer lloc a la comprovació de les dades i firma de l’elector que consten a la part exterior del sobre tancat que conté el sobre amb les paperetes, amb la fotocòpia del Document Nacional d’Identitat que preceptivament haurà adjuntat, i s’agruparan els sobres per taules electorals, aixecaran Acta i llista dels sobres rebuts i els seus votants, i els custodiaran en el seu poder fins l’últim dia de les eleccions en les quals els remetrà a les taules que corresponguin. Els Presidents de Taula rebran els sobres i els mantindran sota la seva custòdia fins al final de la votació en la qual procediran a la seva obertura per a posteriorment introduir el vot a l’urna corresponent.
 6. S’admetran com a vàlids els vots emesos per correu rebuts al Col·legi dins de l’horari de registre el dia anterior a la celebració de la votació.

 

Coetiib utiliza cookies con finalidad técnica para ofrecer la mejor experiencia al usuario. Al navegar por Coetiib aceptas el uso de cookies. Mas Información.