COETIIB

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears

EspañolCatalà
 • Login

dc.07152020

Last update10:36:49

Font Size

Screen

Cpanel
Back Documentació Memòria anual Acta Assemblea Extraordinària COETIIB 2013

Acta Assemblea Extraordinària COETIIB 2013

 • PDF

Reunit el Col · legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears, en assemblea general extraordinària el dia 17 de gener de 2013 a les 19:30 a la sala de l'edifici Espai Empresarial ubicat al carrer General Riera n º 37 de Palma de Mallorca amb la presència dels representants de la junta de govern:

 • Javier Chacón González (Col · legiat N º 20 - Degà)
 • Lorenzo Bauzá Fischer (Col · legiat N º 22 - Vicedegà)
 • Juan José Cardona Alfonseca (Col · legiat N º 17 - Secretari / Tresorer)
 • Sebastià Matas Riera (Col · legiat N º 7 - Vocal)
 • Pedro Antonio Perelló Lopez (Col · legiat N º 36 - Vocal)
 • Simó Genestra Amengual (Col · legiat N º 37 - Vocal)


I els col · legiats:

 • Vicenç Vidal Conti (Col · legiat N º 27)
 • Julián Olmo Cano (Col · legiat N º 38)
 • Sebastià Antoni Verger Vidal (Col · legiat N º 42)
 • Nieves Moro Picó (Col · legiat N º 45)
 • Sebastià Roca Costa (Col · legiat N º 46)
 • Alejandro Ballester Fernandez (Col · legiat N º 47)
 • Carlos Carabias Mayol (Col · legiat N º 48)


S'aproven per unanimitat els següents punts:

 1. Continuació del col · legi.
 2. Canvi del C / C del COETIIB actualment amb La Caixa a una nova entitat a estudiar (en principi Banca March)
 3. Cobrament d'una quota anual de 35 €.
 4. Ingrés a la junta de Sebastià Roca Costa, col · legiat número 46, com a vocal i amb funcions de representant davant el CONCITI i assistent a assemblees per Videoconferència.
 5. A més es modifiquen i s'aproven per unanimitat els següents estatuts:

 

Article 4. - Seu del Col · legi i Emblema.


Original: La seu provisional del Col · legi es fixa a la Universitat de les Illes Balears. Ctra Valldemossa, km. 7,5 - Palma. La Junta de Govern fixarà la seu social definitiva, la qual haurà de ser ratificada posteriorment per l'Assemblea General Ordinària.

Reformat: La seu provisional del Col · legi es fixarà en l'adreça postal on estigui empadronat el degà del Col · legi, comprometent el degà a publicar la seva adreça a la pàgina web del col · legi, mentre no es tingui una seu social definitiva. La Junta de Govern fixarà la seu social definitiva, la qual haurà de ser ratificada posteriorment per l'Assemblea General Ordinària.

Article 10. - Obligatorietat de col · legiació.

Original: 1. Per l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic en Informàtica per la qual habiliten els títols universitaris de Diplomat en Informàtica i Enginyer Tècnic en Informàtica, en l'àmbit territorial de la Comunitat de les Illes Balears, serà obligatòria la prèvia incorporació al Col · legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears, sense perjudici del que disposa l'article 3 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col · legis Professionals, en el Reial Decret Llei 5/1996, de 7 de juny, segons la redacció donada per la Llei 7/1997, de 14 d'abril, de Mesures Liberalitzadores en Matèria de Sòl i de Col · legis Professionals, i el Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents d'intensificació de la competència en mercats de Béns i Serveis.

Reformat: 1. Per l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic en Informàtica per la qual habiliten els títols universitaris de:

a. Diplomat en Informàtica, en l'àmbit territorial de la Comunitat de les Illes Balears.

b. Enginyer Tècnic en Informàtica, en l'àmbit territorial de la Comunitat de les Illes Balears.

c. Títol Universitari Oficial de Grau, en l'àmbit territorial de la Comunitat de les Illes Balears vinculat amb la professió d'Enginyer Tècnic en Informàtica

serà obligatòria la prèvia incorporació al Col · legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears, sense perjudici del que disposa l'article 3 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col · legis Professionals, en el Reial Decret Llei 5 / 1996, de 7 de juny, segons la redacció que en fa la Llei 7/1997, de 14 d'abril, de Mesures Liberalitzadores en Matèria de Sòl i de Col · legis Professionals, i el Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents d'intensificació de la competència en mercats de béns i serveis.

Article 11. - Incorporació.

Original: La incorporació al Col · legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears requereix estar en possessió dels títols universitaris oficials d'Enginyer Tècnic en Informàtica o Diplomat en Informàtica, obtinguts de conformitat amb el que disposen els reials decrets 1.459/1990, de 26 d'octubre, i 1.954/1994, de 30 de setembre, o en possessió de qualsevol altre títol que sigui declarat homologat per l'autoritat pública competent, i sempre que compleixin els requisits establerts en aquests Estatuts.

Reformat: La incorporació al Col · legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears requereix estar en possessió dels títols universitaris oficials d'Enginyer Tècnic en Informàtica o Diplomat en Informàtica o Grau en Enginyeria Informàtica, obtinguts de conformitat amb el que disposa algun d'aquests punts:        Reial decret 1460/1990, de 26 d'octubre.

 • Reial decret 1461/1990, de 26 d'octubre.
 • Reial decret 1954/1994, de 30 de setembre.
 • Les condicions establertes en l'acord del Consell d'Universitats en el seu annex II de resolució de 8 de juny de 2009, BOE del 4 d'agost de 2009.
 • Qualsevol altre títol que sigui declarat homologat amb alguns dels anteriors, per l'autoritat pública competent, i sempre que compleixin els requisits establerts en aquests Estatuts.

Article 22. - Assemblea General Ordinària.

S'afegeix el punt: L'assemblea general ordinària és competent per realitzar qualsevol acció que sigui competència d'una assemblea general extraordinària, sempre que el nombre de col · legiats sigui menor o igual a 100.

Article 39. - Atribucions del tresorer.

Original: c) Pagar els lliuraments que seran autoritzats amb la signatura del degà i del tresorer.
Reformat: c) Pagar els lliuraments que seran autoritzats amb signatura del tresorer, en cas de ser menors de 100 € Mensuals, en cas de ser majors, seran autoritzats amb la signatura del tresorer i el degà.

Punts tractats en assemblea:


Estat de comptes
. El saldo actual en el compte corrent a 31 de desembre del 2012 és de tan sols 184 €. Durant aquests anys gairebé no s'han realitzat moviments d'ingressos en el compte corrent, ja que no s'han realitzat cobraments per quotes de col · legiats i únicament ha hagut ingressos per:

 • L'alta d'un col · legiat.
 • Una comissió de 25 € sobre el descompte realitzat a un col · legiat en realitzar un curs de LOPD patrocinat pel col · legi. Tal com es va decidir en una junta ordinària, els descomptes obtinguts a través de cursos patrocinats pel col · legi, serien de 50% per al col · legi (fins a un màxim per al col · legi de 50 €) i l'altre 50% per al col · legiat. El descompte d'aquest curs va ser de 50 € de manera que 25 € seran per al col · legi 25 € i els altres 25 € seran per al col · legiat. Dir tanbé que en el moment d'aquesta assemblea encara no s'han abonat aquests 25 € al col · legiat. Aquest import ha de descomptar del saldo total a 31 de desembre de 2012.


D'aquest saldo, resta pendent descomptar d'abans de desembre de 2012, 180 €, a retornar a dos col · legiats (concretament degà i secretari) pel curs de peritatges no realitzat en el seu dia i pendents de reemborsar per part del col · legi a aquests dos col · legiats . Aquest reemborsament no es va realitzar per no deixar l'escola sense saldo per realitzar els pagaments de despeses fixes anuals (Hosting, domini, CONCITI, manteniment compte corrent, etc).

 

Necessitat de finançament. De la situació comentada en el punt anterior, es dedueix la necessitat de finançar l'escola mitjançant una quota anual que, després de presentar un estudi de despeses en assemblea s'ha establert en 35 €. Aquesta quota s'ha pensat en que sigui el més petita possible, però que permeti seguir cobrint les despeses mínimes del col · legi.

Recalcar també que la junta ha treballat durant tot aquest any de forma altruista, sense cobrament de comissió, per tal de reduir les despeses del col · legi al mínim, i amb la intenció de treure de nou el COETIIB endavant. També recalcar que es va decidir a inici de 2012 en assemblea, no cobrar quota de col · legiat (i tot i no tenir fons al compte) fins a tenir de nou el col · legi en marxa, amb la nova web, després d'haver estat de certa manera " congelat ".

Objectius que intentem aconseguir. A l'assemblea la junta ha intentat exposar als assistents que, amb la nova web, el nostre objectiu és fer un col · legi més nombrós i més participatiu entre tots els membres del col · legi. D'aquesta manera intentar aconseguir que els col · legiats puguin:

 • Exposar idees, opinions, queixes, articles tècnics, ofertes de feina, etc.
 • Proposar i impartir cursos als col · legiats més econòmics on per aconseguir això, el col · legi té com a prioritat més important augmentar el cens de col · legiats. Tenir en compte sol · licitar un curs serà més econòmic com més col · legiats es presentin.
 • Cas particular i molt sol · licitat per alguns col · legiats és el curs de peritatges, on l'últim curs es van presentar pocs i com a conseqüència aquest curs no va poder realitzar ja que el cost va ser molt més elevat del que s'esperava. Després d'aquest problema el col · legi té la intenció tornar a realitzar d'aquest curs, amb l'aprovació de la inclusió dels estudiants de grau com col · legiats al COETIIB i alhora mirar de comentar amb el COEIIB si volen unir-se a aquest curs.
 • Aconseguir sales per a la realització de cursos formatius. Existeixen possibles acords amb PalmaActiva per préstecs de sales per impartir cursos.
 • També tenim com a objectiu que sigui més important i tingut en compte pels altres organismes públics, com pot ser qualsevol altre col · legi professional o associació.


Canvi de paradigma. Mentre les lleis no ens donin més importància com col · legi de cara a la societat, hem proposat un canvi en la filosofia, que consisteix a actuar al mateix temps com col · legi i com a associació, on els col · legiats puguin obtenir alguns avantatges addicionals, a les poques que ofereix actualment l'estar col · legiat. Aquest tipus d'avantatges s'han exposat en punt d'objectius anterior. És a dir que el fet d'estar col · legiat permeti donar-se a conèixer com col · legiat a l'exterior, aconseguir descomptes per cursos, convenis amb altres organismes, presentar ofertes de treball per a col · legiats, etc.

Coetiib utiliza cookies con finalidad técnica para ofrecer la mejor experiencia al usuario. Al navegar por Coetiib aceptas el uso de cookies. Mas Información.